Informace k návratu dětí do MŠ od 12. dubna

 Otevření mateřské školy se týká pouze dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále umožňuje přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci těchto vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,  
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,   
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Roušky ani respirátory děti v mateřské škole mít nemusí.

 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ:

 • Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách šatny Kulíšků 2x týdně. 
 • V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.
 • Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.
 • Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku budete moci jít se převlékat do šatny Soviček (děti, které mají značky v třídě Kulíšků, budou mít věci na tuto dobu přestěhovány).
 • V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.
 • Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
 • Abychom mohly začít včas s předškolním vzděláváním, prosíme vás, abyste do mateřské školy přišli nejpozději v 7.45 hodin a počítali s tím, že vyhodnocení testu trvá 15 minut, při kterém je vaše přítomnost nutná.


Instruktážní video k testování:

 https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

 V případě, že se rozhodnete, že za těchto podmínek vaše dítě do mateřské školy nenastoupí, platí povinnost dítě řádně omluvit a materiály k distanční výuce vám budou zasílány vždy na konci týdne.

Prosíme ty, kterých se přítomnost v mateřské škole týká, aby nás co nejdříve informovali, zda vaše dítě bude mateřskou školu navštěvovat. Pokud vaše dítě není předškolák a jste zaměstnancem vybraných profesí, musíte doložit potvrzení od zaměstnavatele.

 

Z provozních důvodů bude režim dne mateřské školy upraven:

Vyzvedávání dětí po obědě v 11.30 – 11.45 hodin

Vyzvedávání po odpolední svačině od 13.45 hodin.

 

Tato situace bude pro nás všechny opět nová, věříme, že to společně zvládneme a brzy se budou moci do mateřské školy vrátit i ostatní děti.

Metodické doporučení (pedagogická část) - Návrat dětí do mateřských škol