Informace o návratů žáku ZŠ od 12. dubna

V pondělí 12. dubna zahajujeme prezenční výuku dětí, které se účastní povinného základního vzdělávání.  V naší škole nebude probíhat rotační vzdělávání, z důvodu počtu žáků méně než 75. Vyučování bude probíhat za daných podmínek:

 •  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
 •  Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 •   Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (pro žáky 1. až 5. ročníku). 
 •  Provozní doba školní družiny je pro žáky 1. až 3. ročníku je ranní družina od 6:15 do 7:40, odpolední do 16:00. U žáků 4. a 5. ročníku je ranní družina zrušena a odpolední do 15:00. 
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. 
 • Školní jídelna je v provozu, žáci mají automaticky přihlášené stravování. 
 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

Průběh testování:

 • Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování ve třídě nebo ve školní družině v pondělí ráno, v případě že žák navštěvuje školní družinu.  
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Každý žák provede testování samostatně na sobě pod dohledem. Asistenci budou zajišťovat třídní učitelky či vychovatelky ŠD.
 • Testování není povinné. V případě nesouhlasu s testováním a jeho neprovedením se žák nemůže účastnit prezenčního vzdělávání. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem. 
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 
 • Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den na začátku vyučování, provede si test pod dohledem třídní učitelky bezprostředně po svém příchodu do školy.

Uvědomujeme si, že testování dětí  je velmi citlivá záležitost, a proto Vás žádáme o spolupráci a trpělivost. Stále myslíme na pocity Vašich dětí, a chceme jim vstup do školy v maximální míře usnadnit. 

Více informací zde:

Informace MŠMT k návratu dětí do škol

Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19
Metodické doporučení (pedagogická část) - Návrat žáků do škol

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních

Leták k testování pro žáky

Leták k testování pro rodiče

Video k testování žáků

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu TESTOVANI.EDU.CZ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest  

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních