Zápisy do 1. třídy

Zápisy do 1. tříd

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole. Škola bude přijímat žádosti od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

  •  Do datové schránky školy
  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  • Poštou
  • Vhozením do poštovní schránky na budově školy


Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce.

Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2020. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky nebo o předčasném nástupu ke školní docházce, je třeba k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem

1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole u vchodu do ZŠ, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy 

2. na webových stránkách školy 

3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 20.4.2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte do vaší mailové adresy. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale písemně požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zák. zástupci zasláno DS, popř. doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí do prvního ročníku (zde)

2. Dotazník k zápisu dítěte (zde)

3. Kopie rodného listu (kopie bude po ověření údajů skartována) 

4. Žádost o odklad povinné školní docházky ( pokud budete žádat ) - (zde)

5. Žádost o předčasný nástup povinné školní docházky ) (zde)


V Oslavici dne 22.3. 2021 

Mgr. Miroslava Šulcová